×
 

JAAR PROGRAM

PROGRAM 2021  (Datums mag verander)

 

BELANGRIKE DATUMS                       PROJEKTE

20 Februarie 2021 Opedag
11 Maart 2021 Muntlegging
16 April 2021 Mini Verkope
28 Mei 2021      Dr. Moore, Kerrie & Rys
30 Julie 2021 Basaar
26 Augustus 2021 Jaarvergadering
17 September 2021 Wyn Veiling
22 Oktober 2021 Huis Wittekruin Konsert
5 November 2021 Sake Ontbyt

 

 

 

Bemarking Pamflette

Afrikaans

 

HUIS WITTEKRUIN
 TEHUIS VIR BEJAARDES EN AFTREEOORD
DIEN MET DEERNIS
 
Tel: 022 713 2230/9                 Epos: ontvangs@wittekruin.co.za 
Webblad: www.wittekruin.co.za
Program van Badisa. Geregistreerde Organisasie sonder winsoogmerk.
NPO No: 011-891
 
Huis Wittekruin bestaan sedert 1973
 
Bedieningsareas:
 Vredenburg/Saldanha/Velddrif/Laaiplek/Dwarskersbos/ 
Langebaan/Langebaanweg/Paternoster/St Helenabaai en Aurora
 
Dienslewering:
Versorgingsdienste
Voedsel en Huishoudelike dienste
Adminastratiewe dienste
Dienste deur Huiskomitee
Dienste deur vrywilligers
 
Akkommodasie:
5 Afdelings met enkel en dubbel kamers
Woonstelle - 17 enkel en 8 dubbel
Aftreeoord - 24 tweeslaapkamer en 5 drieslaapkamer huise
 
Opname beleid:
Voltooiing van aansoekvorms deur die applikant
Evaluering en keuring volgens die kriteria vir die beskikbare akkommodasie
Vergadering met Keurkomitee vir aanbeveling en goedkeuring
Finalisering van opname
Opnames is hoofsaaklik vanuit bedieningsarea
 
Hoe om betrokke te raak:
Besoek 'n bejaarde en bied ondersteuning
Hulp met aanbied van weeklikse programme
Skakel in as vrywillger bv. fondsinsameling of hulp met vervoer
Wees 'n ambassadeur
Word 'n donateur
 
Besonderhede van bankrekening:
Huis Wittekruin Bank: ABSA   Rek No: 1300400031  Takkode: 632005
 

 

English

 

HUIS WITTEKRUIN
OLD AGE HOME AND RETIREMENT VILLAGE
SERVE WITH COMPASSION
 
Tel: 022 713 2230/9                 Email: ontvangs@wittekruin.co.za 
Website: www.wittekruin.co.za
Badisa program. Registered non profit organization.
NPO Nr: 011-891
 
Huis Wittekruin was founded in 1973
 
Service areas:
 Vredenburg/Saldanha/Velddrif/Laaiplek/Dwarskersbos/ 
Langebaan/Langebaanweg/Paternoster/St Helenabaai and Aurora
 
Services offered:
Caring services
Meals and house cleaning services
Administrative services
Services of House committee
Services of volunteers
 
Accommodation:
5 Sections - single and double rooms
Flats - 17 single and 8 double flats
Retirement Village- 24 two bedroom and 5 three bedroom houses
 
Application procedure:
Completing of application forms by applicant
Evaluation and approval of applicant
Meeting with committee to make a decision and gave the approval
Finalizing the application
Applicants are mainly from the surrounding areas
 
How to get involved:
Visit and old age person and offer support
Assist with weekly programs
Join as a volunteer e.g. fundraising or help with transport
Become an ambassador
Be a donator
 
Banking details:
Huis Wittekruin Bank: ABSA   Acc.  Nr: 1300400031  Branch code: 632005

Huis Wittekruin se wenslys lyk soos volg:

 

  • Hospitaal beddens
  • Rolstoel kombi
  • Ekstra linne
  • Aluminium vensters
  • Saal
  • Senior verpleeg personeel
  • Klanksisteem

 

Indien u vir ons kan help met enige van die bogenoemde items kontak gerus vir Karin Hubbard (022 713 2239)